Truyện đam mỹ np là gì?

Truyện đam mỹ NP (Nhiều người): là truyện có nhiều người yêu một người và đều được chấp nhân. 3P thì có ba người (một thụ hai công hoặc hai thụ một công), 4P thì có bốn người (một thụ ba công, ba thụ một công). Cái này phải đi kèm giới thiệu:

Đam mỹ np Nhất công đa thụ/Nhất thụ đa công: NP, một công nhiều thụ, một chồng nhiều vợ/ một thụ nhiều công, một vợ nhiều chồng.

Vd đa công: Phong Lưu Quyển, Cường Hào Thủ Đoạt, Dục Mãn Hạnh Lâm.

Vd đa thụ: Tam Thê Tứ Thiếp, Phượng Bá Thiên Hạ.

Đa công thì không cần biết em thụ có ưu điểm gì chỉ cần mấy anh công ảnh chấm là mấy ảnh áp nhau đè. Còn đa thụ thì anh công phải đa tài, đa tình, tuấn suất, quyến rũ mới có thể thuyết phục nhiều anh thụ chịu theo mình.

Các thể loại truyện đam mỹ np hay gặp:

+ Truyện đam mỹ np H nặng (sắc nặng, H cao, h văn, sm,..)

+ Truyện đam mỹ np công sủng thụ

+ Truyện đam mỹ np ngược (ngược thụ, ngược thân, ngược hoàn, ngược công,..)

+ Truyện đam mỹ np phụ tử

...